NZ-908 kiçi saç gysgyç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

NZ-908 Mini Saç kesmek

Haryt maglumatlary:

Model belgisi NZ-908 Kuwwat görnüşi:

Gury batareýa ýa-da zarýad berilýän, alternatiw

Pyçak materialy Poslamaýan polat Batareýa:

1xAA gury öýjük (goşulmaýar)

Önümiň ululygy: 3.1 × 4.1 × 10.5 sm    Funksiýa

Saç kesmek

Kepillendirilen önüm Hawa Arza

Içerki ulanyş, syýahat

Reňk Çal / kümüş / özleşdirilen Marka

Custöriteleşdirilen

Aýratynlyk 1 Mini ululygy 2-nji aýratynlyk

Uzaldylyp bilinýän pyçak goragçysy

Garnituralar

Arassalaýjy çotga, 2 dürli uzynlykdaky pyçak taraklary, çalgy ýagy

Beýleki wersiýalary Hawa, USB zarýad berilýän wersiýasy we T görnüşli pyçak görnüşi dürli bahalar bilen elýeterlidir
MOQ 5000 sany Söwda şertleri

FOB, EXW

Gelip çykan ýeri Ningbo, Hytaý OEM / ODM

Hawa

Eltip bermegiň wagty 35 gün Eltip bermek

Deňiz ýakasynda

NZ-908 kiçi saç gysgyç

Düşündiriş
1 x trimmer, 1 x orta we 1 x uzynlykdaky taraklar, 1 x arassalaýjy çotga, 1 x çalgy ýagy we 1 x pyçak goragçysy bar.
Gapdal ýanýan ýerleri, boýunlary we gulaklary kesmek üçin niýetlenendir.
Ulanylyşy aňsat trigger wyklýuçateli bilen ergonomiki rahatlyk, trimmeriň palma rahat ýerleşmegine mümkinçilik berýär.
Simsiz batareýa bilen işleýän trimmer asuda we rahat işleýär.
Howpsuzlygyňyz we önümden dowamly lezzet almak üçin ulanmazdan ozal görkezmeleri üns bilen okaň.
Trimmer ulanmazdan ozal, batareýanyň dogry gurnalandygyna göz ýetiriň.

Batareýa gurmak
1. Batareýa bölümine girmek üçin batareýanyň gapagyny açyň.
2. Trimmerde 1x AA batareýasyny salyň. Dogry görnüşde goýulmagy üçin batareýany deňleşdiriň. Salgylanmak üçin batareýa bölüminiň diagrammasyna serediň.
3. Batareýanyň gapagyny çalyşyň we ýapylmagyna basyň.

Ulanmak üçin görkezmeler
1. Gurluşyň aşagyndaky wyklýuçatelini ON ýagdaýyna basyp trimmeri açyň. Batareýanyň hyzmat möhletini saklamak üçin ulanylandan soň derrew trimmeri öçüriň.
2. Orta ýa-da uzyn kesmek üçin iki sany trimmer goşundy bar. Goşundynyň bir tarapyny pyçaklaryň öň tarapyny ýapyň we beýleki tarapyny ýerine süýşüriň. Aýyrmak üçin tabany ters tarapdan ýuwaşlyk bilen çekiň. Trimmer açylmazdan ozal goşundylaryň berkdigine göz ýetiriň.

Tarak we pyçak gurnamasyny çalyşmak
1. Gurluşy öçüriň we gurluşyň ýokarsynda ýerleşýän 2 sany nurbaty aýryň. Uly pyçaga garşy basyşy saklaýandygyňyza göz ýetiriň.
2. Tarak we pyçak gurnamasyny aýryň. Plastmassa we pru springina hereketlendirijisini aýyrmaň.

Pyçaklary ýaglamak
Iň oňat netijeler üçin aýda takmynan bir gezek pyçakda bir damja çalgy ýagyny goýuň. Motor podşipnikleri hemişelik ýaglanýar - ýag çaljak bolmaň.

Duýduryş: Oilag çalmaň!
Trimmer diňe gaty az ýag talap edýär. Oilaglamak zerurlygy ýüze çykanda, trimmeri açyň we enjamy aşak seredip saklaň. Bir damja ýagy pyçaklara gysyň. Artykmaç ýagy pagta mata bilen süpüriň.

Surat boýunça önümiň jikme-jiklikleri:

NZ-908 MINI HAIR CLIPPER-2

NZ-908 MINI HAIR CLIPPER


  • Öňki:
  • Indiki: